Medlemsvillkor

MEDLEMSVILLKOR CROSSFIT PARTILLE (CFP) – CF Partille AB

Dessa villkor är satta för att utgöra en gräns för vad medlem och CFP kan kräva/ansvara för. Vi är övertygade om att det mesta går att lösa i samförstånd så kom till oss och diskutera hur vi bäst kan lösa ditt ärende.

1. Allmänt
1.1. Medlemskapet ger medlem rätt att boka pass och att träna på open gym i CFP:s anläggning under rådande öppettider.
1.2. Medlem är medveten om att träning sker på egen risk.
1.3. CFP ansvarar inte för skada eller förlust av saker som medlemmen medför till CFP:s lokal.
2. Medlemskapet.
2.1. Medlemskapet är personligt.
2.2. Överlåtelse av medlemskap kan ske i samförstånd med CFP (i ev. köordning). Administrativ avgift om 800kr kan tas ut.
2.3. CFP har rätt att neka person medlemskap (dock inte av etniska eller sexuella skäl).
3. Betalning
3.1. Betalning erläggs i förskott oavsett betalningsform.
4. CFP:s ansvar
4.1. CFP ansvarar för att utrustningen är i säkert skick.
4.2. CFP skall avråda medlemmen från träning som CFP:s personal bedömer innebär risk för medlemmen.
4.3. CFP ansvarar inte för hinder eller begränsning av träning som beror på omständigheter utanför CFP:s kontroll, tex brand, vattenläcka, naturkatastrof eller myndighets beslut.
5. Medlemmens ansvar
5.1. Medlemmen skall meddela CFP om ändring av kontaktuppgifter.
5.2. Medlemmen ansvarar själv för förlängning av medlemskapet. Vid träning utan medlemskap kan efterdebitering ske enligt CFP:s prislista. Även straffavgift om 500kr kan tillkomma.
5.3. Medlemmen kan vid oaktsamhet krävas på ersättning av förstörd egendom.
5.4. Om medlemmen vid återkommande tillfällen inte kommer till bokat pass eller bokar av pass senare än 2 timmar för passets start så kan CFP kräva straffavgift om 500kr.
5.5. Medlemmen ansvarar för att komma i tid till bokat pass. Deltagande på passet kan nekas vid sen ankomst.
6. Säkerhetsregler
6.1. Om medlemmen inte följer coachernas anvisningar och därigenom riskerar sin egen och/eller andras hälsa kan medlemmen stängas av utan ersättning.
6.2. Medlemmen förbinder sig att uppträda lämpligt mot CFP:s andra medlemmar annars riskerar medlemmen att stängas av utan ersättning.
7. Doping/Ätstörning
7.1. CFP har rätt att kräva uppvisande av dopingtest. Tills sådant kan uppvisas så kan CFP stänga av medlemmen från vidare träning utan kompensation. Vid användande av dopingpreparat kommer medlemmen att stängas av utan ersättning. CFP följer samma definition av doping som WADA.
7.2. Om medlemmen har ätstörning som enligt CFP kan innebära allvarlig hälsorisk kan CFP avsluta medlemskapet. CFP erbjuder dock i första hand hjälp om och på det sätt som rekommenderas av läkare.
8. CFP:s rättigheter
8.1. CFP äger rätt att ställa in pass, tex pga sjukdom eller träningsresor.
8.2 CFP äger rätt att justera priserna för medlemsskap. Detta gäller även för befintliga medlemmar och medlemskap.
9. Frysning av medlemskap
9.1. Medlem som betalt årskort men som inte kan utnyttja sitt medlemskap på minst 3 månader pga sjukdom, skada, graviditet eller arbete kan få frysa sitt kort i max 6 månader. Intyg kan krävas och frysning kan ej ske retroaktivt. CFP har rätt att istället avsluta medlemskapet och betala tillbaka ej utnyttjade hela månader. Avgift om 500kr kan tillkomma.
10. Medlemmen godkänner att CFP lagrar uppgifter om medlemmen.
11. Videoinspelning och fotografering kan förekomma under träning/verksamhet i CFP:s lokaler. Medlemmen samtycker härmed att video/fotografier används utan att ersättning utgår till medlemmen.
12. CFP har rätt att ändra dessa villkor.